Serweriň ýerleşişi siziň işiňize täsir edýärmi? Semaltdan tejribe

Onlaýn marketing, gysga wagtyň içinde millionlarça potensial müşderä ýetmäge mümkinçilik berýän çylşyrymly prosesdir. Kärhanalar we telekeçiler dünýäde täze müşderilere ýetmekde çäksiz mümkinçiligi sebäpli onlaýn bazary saýlaýarlar. Köp firmalar ajaýyp geo-maksatly başarnyklary sebäpli sanly marketing kampaniýalarynda üstünlik gazandylar.

Bu üstünlik köp adamyň maksatly SEO-a gatnaşmagyna sebäp bolýar. Netijede, saýt eýeleri web sahypalarynyň ýerleşdirilmeginiň käbir ýurtlarda, käbir mazmun dolandyryş ulgamlarynda bolmagyny isleýärler. Köp ýagdaýlarda adamlar fiziki serweriň ýerleşýän ýerini ulanman geo-nyşana almakda nädip üstünlik gazanyp boljakdygy hakda pikir edip bilerler.

Semalt Digital Services” -iň hünärmeni Maks Bell, kärhanalar üçin geo-nyşana almagyň syrlaryny paýlaşýar.

Ilki bilen göz öňünde tutmaly möhüm pikirler bar. Mysal üçin:

  • Bir serweriň ýerleşýän ýeri bolan köp dilli saýtlar bilen nähili iş salyşmaly
  • Web gözlegçiler ikinji dili dublikat mazmundan nädip tapawutlandyrmaly
  • Serweriň ýerleşişi SEO-a nähili täsir edip biler
  • Serweriň ýerleşişiniň müşderi bazasyna nähili täsiri bar

Şeýle-de bolsa, serweriň ýerleşişi elektron söwdanyň üstünligine indi täsir etmeýär. Google Webmasters Gurallarynda belli bir geo-maksatly süzgüç döredip we mazmunyň käbir maksatly sarp edijilere ýetmegini üpjün edip biljek CDN-ler bar, bu diňe ideal serwer ýerlerini ulanmak arkaly mümkin bolup biler.

Web sahypalary bir dilde bir ýurdy nädip nyşana alyp biler

Google we Bing ýaly häzirki zaman gözleg motorlary, belli bir traffigi nyşana almak hyzmatyny hödürleýän webmaster gurallaryna eýedir. Google Webmaster Gurallarynda bu sazlama Gözleg Trafigi> Halkara nyşana almak> Countryurt goýmasynda elýeterlidir. Nyşana almak üçin optimizirlemek isleýän ýurduňyz açylan menýuda görkezilmelidir. Käbir ýagdaýlarda web döredijiler ýurtda kodlanan ýokary derejeli domeni bolan hosting meýilnamasyny saýlap bilerler. Bu CCDL nemes sahypasy üçin www.mysite.de ýaly web sahypasynyň URL-ni öz içine alyp biler. Google ýaly gözleg motorlary bu domeni awtomatiki usulda şol ýurt bilen baglanyşdyrýar. Bu ýagdaýda şeýle web sahypasy başga bir sahypa bilen baglanyşyp bilmez.

Şeýle-de bolsa, käbir web sahypalary (.com, .org we ş.m.) ýaly umumy ýokary derejeli domenleri ulanýarlar. Bu ýagdaýlarda, ulanyjynyň başga bir ýurduň ulanyjy domenini ýa-da gollanmalaryny döretmek mümkinçiligi bar. Notok bolsa, gözleg motory ony awtomatiki usulda beýleki parametrler bilen baglanyşdyrýar:

  • Sahypa arka baglanyşyklar
  • Serweriň IP adresi
  • Parçalardan ýerleşiş maglumatlary we
  • Google My Business ýaly gurallardan degişli maglumatlar

Ispaniýada bir web sahypasy gurup, Google ýa-da Bing Webmaster gurallaryny ulanyp, ähli özleşdirmelerini nemes diline gönükdirip bolýar. Şeýle saýtlary ýerleşdireniňizde, sahypa ýükleniş wagtynyň tarapyny göz öňünde tutmak möhümdir. Ulanyjy, saýt serweriniň ýaşaýan ýurdunda bolanda iň çalt ýüklenýär.

Mundan başga-da, bir web sahypasy bütin dünýäni nyşana alyp biler. Bu ýagdaýda, Google ýurtdaky sanawdan çykarylan menýudan aşak düşýän saýlawy ulanmagy maslahat berýär. Muny ýerine ýetirip bilmese, esasanam Google-yň web sahypasyna ýerleşdirýän awtomatiki ýerli SEO sebäpli käbir peýdalary ýitirip bolar. Mazmuny gowşurmak toruny (CDN) ulanmak hem gaty möhümdir. Netijeli CDN strategiýasy birine işjeň serwer düwünlerini berýär we sahypany gaty çalt jogap berýär.

mass gmail